Địa chỉ: Thôi Môi
Điện thoại: 723768808

Lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 21/04/2022