Địa chỉ: Thôi Môi
Điện thoại: 723768808

trường tham gia hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi cấp huyện